دابل دیسک

دابل دیسک

این بازی شبیه به بازی تنیس است که دارای دو منطقه است. هر تیم دو بازیکن دارد و بازی با دو دیسک انجام  ی شود. در این بازی چابکی، پیش بینی، عکس العمل سریع و درست، تصمیم گیری به موقع و قدرت فریب حریف جزو عوامل اساسی در این سبک از بازی فریزبی می باشد.

سبک دابل دیسک
ابعاد زمین بازی دابل دیسک

در شکل بالا ابعاد زمینها و فواصل نشان داده شده است. پس از اسقرار بازیکنان در زمینهای خود هر تیم یک دیسک در اختیار دارد و با شروع بازی هر تیم سعی میکند تا با غافلگیری تیم مقابل بتواند دیسک را در زمین حریف فرود آورد.

نحوه امتیاز گیری

چند روش برای محاسبه امتیاز وجود دارد:

۱- زمانی که دیسک به منطقه دفاعی تیم حریف برخورد کند (یک امتیاز)

۲- زمانی که دیسک خارج از منطقه دفاعی با زمین برخورد کند (یک امتیاز)

۳- زمانی که تیم مدافع در یک زمان دو دیسک را باهم لمس کند (دو امتیاز)

نکته: هر تیمی که به امتیاز ۲۱ برسد، برنده بازی می شود.

سبک دابل دیسک