مسابقات فریزبی قهرمانی کشور

مسابقات فریزبی قهرمانی کشور

مسابقات فریزبی قهرمانی کشور

فارس میزبان مسابقات فریزبی کشوری (میدانی آقایان)

۲۰ الی ۲۲ دی ماه- شیراز

یادواره زنده یاد حمید مرادی پور