تقدیر فدراسیون ورزش های همگانی از انجمن های برتر

تقدیر فدراسیون ورزش های همگانی از انجمن های برتر
جلسه پایانی سال و تقدیر فدراسیون ورزش های همگانی از انجمن های برتر

تشکر از ریاست محترم فدراسیون، جناب آقای دکتر خلیلی و آقای دکتر مهدوی دبیر فدراسیون و دکتر خانواری سرپرست امور مشترک انجمن ها و کمیته های فدراسیون

سپاس از همکارانم در انجمن فریزبی و کمیته های متناظر استانی برای فعالیت هایشان در سال ۱۴۰۲