انجمن ورزش فریزبی ایران

انجمن فریزبی ایران

فدراسیون جهانی دیسک پروازی(WFDF) فدراسیون بین المللی این ورزش است که مسئولیت اداره جهانی سبک های فریزبی از جمله سبک های آلتیمیت ، آلتیمیت ساحلی، دیسک گلف،گاتس، دبل دیسک، فری استایل و سبک های انفرادی را به عهده دارد.
فدراسیون جهانی از ۹۳ عضو تشکیل شده است که نماینده سبک های فریزبی و ورزشکاران آن در بیش از ۹۱ کشور است.
WFDF یک فدراسیون بین المللی است که توسط کمیته بین المللی المپیک (IOC) ، کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) ، فدراسیون بین المللی ورزش دانشگاهی (FISU)، انجمن جهانی فدراسیون های ورزش های بین المللی (GAISF)، انجمن فدراسیون های ورزشی بین المللی مورد تایید کمیته ملی المپیک (ARISF)، انجمن بین المللی بازی های جهانی (IWGA)، انجمن بین المللی بازی های مستر (IMGA) و انجمن بین المللی ورزش برای همه (TAFISA) به رسمیت شناخته شده است. همچنین WFDF یکی از امضا کنندگان جهانی ضد دوپینگ است.